Handelshøyskolen BI - 3-årig postdoktor stilling innen Klima 2050

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

3-årig postdoktor stilling innen Klima 2050

Ved Handelshøyskolen BI, er det en ledig 3-årig postdoktor stilling innen Klima 2050 med fokus på kost/nytte analyser ved institutt for samfunnsøkonomi.

Klima 2050 er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd og et konsortium av 20 partnere. Handelshøyskolen BI er akademisk partner i senteret. Senteret har følgende målsetning og arbeidsområder:

The aim of Klima 2050 is to reduce the societal risks associated with climate changes and enhanced precipitation and flood water exposure within the built environment. The SFI status enables long-term research in close collaboration with trade and industry, as well as other research partners aiming to strengthen Norway's innovation ability and competitiveness within climate adaptation. The composition of the consortium is vital in order to being able to reduce the societal risks associated with climate change. Emphasis will be placed on development of moisture-resilient buildings, stormwater management, blue-green solutions, measures for prevention of water-triggered landslides, socio-economic incentives and decision-making processes. Both extreme weather and gradual changes in the climate will be addressed.

The Research Centre is organized as a joint SINTEF/NTNU unit, hosted by SINTEF. The Centre leadership is shared between the research organizations SINTEF, NTNU, NGI and BI Norwegian Business School. The Centre encompasses the value chain of market and public players within the Norwegian construction business. Read more about the Centre at www.klima2050.no.

Post doktor stillingen vil ha som fokus kost/nytte-analyser knyttet til klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Slike analyser er et viktig beslutningsgrunnlag for beslutningstakere på ulike nivåer.

Et særskilt relevant tema for arbeidet innenfor stillingen er utvikling av metoder for beregning av alternativkostnaden ved arealdisponering, både ved nyinvesteringer og relokaliseringer, samt for andre tilpasninger av eksisterende bygg og infrastruktur.. Lokaliseringsbeslutninger, trasé-valg m.m. påvirker den langsiktige risikoeksponeringen overfor naturskade, men på ulik måte avhengig av hvilke valg som gjøres. Videre kan klimaendringer øke frekvensen av ekstremhendelser med omfattende skadevirkninger, noe som reiser nye metodiske problemstillinger.

Et annet relevant tema er utvikling av metoder for beregning av indirekte kostnader som i dag ikke fanges opp i analysene; eksempelvis kostnader som følge av brudd i infrastruktur (veg, bane, tele, strøm), avbruddskostnader i næringsvirksomhet, m.m.

Kandidaten vil arbeide tett med forskerteamet i SFIet, både internt på Handelshøyskolen BI og med de andre partnerne. Spesielt vil kandidaten samarbeide nært med fagmiljøene i Statens Vegvesen, NVE og Jernbanedirektoratet.

Det kreves oppnådd doktorgrad, fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi. Søkere som disputerer før jul i 2017 eller på nyåret i 2018 kan også vurderes. BI søker en kandidat som kan bidra på nasjonale og internasjonale arenaer med forskning og publikasjoner. Dette er i tråd med BIs visjon om å bli en av Europas ledende forskningsbaserte handelshøyskoler. Det forventes at søkere har publisert i relevante tidsskrifter. BI vil også legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving. Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor økonomisk-administrative fagområdet vil bli tillagt vekt. Det er en fordel at kandidaten behersker et av de skandinaviske språkene, og har kunnskap om den norske settingen.

Ved søknad skal det legges frem et forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet med fremdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Stillingen vil bli innlemmet i BIs kollektive pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Lønn og tiltredelse etter avtale.

Det foretas ikke ekstern sakkyndig kompetansevurdering av søkerne. Søknadene vil bli vurdert av instituttrådet ved institutt for strategi og entreprenørskap ved BI. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. BI forbeholder seg rett til ikke å ansette noen dersom tilstrekkelig kvalifisert og egnet kandidat ikke finnes.

Søknad, CV med oversikt over tidligere stillinger, pedagogisk erfaring og kompetanse, administrativ erfaring, og dokumentasjon over eventuelt annen kvalifiserende virksomhet som kan være av betydning for vurdering av søkerens kvalifikasjoner, samt en fullstendig publikasjonsliste sammen med en skisse til prosjektsøknad, skal innleveres elektronisk. Det skal ikke innleveres arbeider til bedømmelse, men søkeren kan senere måtte legge frem sine vitenskapelige arbeider. Det gjøres oppmerksom på at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis og leder av BIs senter for byggenæringen Lena E. Bygballe ved institutt for strategi og entreprenørskap, og/eller professor Christian Riis ved institutt for samfunnsøkonomi.

Det er ikke anledning til å sende inn dokumentasjon etter søknadsfristen.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 15.01.2018
Web: www.bi.no

Kontakt: Christian Riis
Telefon: +47 46410789

Kontakt 2: Lena E. Bygballe
Telefon: +47 46410459